Ödenti ve Belgeler

Merkez Yönetim Kurulu’nun 4 Aralık 2020 tarihli ve 47/7 sayılı kararı ile 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları belirlendi.

  • İlk kayıt ödentisi                                                                 100,- TL
  • Yıllık üyelik ödentisi (12 x 32,5-TL)                                    390,- TL
  • Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi                   3.600,- TL
  • Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi                        3.600,- TL
  • Büro Tescil Belgesi ücret                                                     900,- TL
  • SM / SMB mühür ücreti                                                       125,- TL
  • Kimlik kartı yenileme ücreti                                                  50,- TL
  • Üye tanıtım belgesi ücreti                                                     50,- TL
  • Şantiye şefliği belgesi ücreti                                               100,- TL
  • Fenni Mesul (TUS) belgesi ücreti                                        100,- TL

Geçmiş yıllara ait aidat borçları 1993 yılından itibaren (1993 yılı dahil) tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.

Serbest Mimarlık Hizmetleri (SMH) Büro Tescil Belgesi ücretinin ve üye yıllık ödentisi birlikte tahsil edilecektir.

Ayrıca,

Mimarlar Odası’nın, üyelerine herhangi bir bedel talep etmeden sunduğu “Ferdi Kaza Sigortası”ndan 2021 yılı başından itibaren yararlanabilmeleri için, aidatlarını yılın başında yatırmaları önerilmektedir. Sigorta, aidat ödenen günden itibaren, aidat ödenen yıl için geçerli olacaktır.

MİMARLAR ODASI MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

NOT:

Mimarlar Odası Ana Yönetmeliği

“Üyelik Ödentileri ve Para Cezaları

Madde 83 — Her tür Oda ödentisi ile para cezalarını yazılı bildirim tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde Odaya ödemeyenler hakkında  9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı  İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

Diploma ya da ruhsatname alarak mesleklerini uygulama hakkını kazananlar, Odaya zorunlu kayıt süresi olan bir ay içinde kaydolmasalar dahi, kayıt için başvurduklarında bir ay içinde kaydolmuş gibi, ödentilerini ve gecikme cezalarını öderler, mesleklerini uygulamadıkları süreler varsa, belgelemek koşuluyla bu süreler için ödenti alınmaz.

Yıllık üye ödentisi her takvim yılı içinde peşin veya Oda Yönetim Kurulunca tespit edilen eşit taksitlerle tahsil edilir.

Geçmiş yıllara ait üye ödentisi borcun ödendiği tarihteki üye ödentisi miktarı üzerinden alınır. Ancak geriye dönük 5 yıldan fazla aidat borcu olan üyelerin, 5 yıldan önceki borçları, ilgili yılın aidat miktarı üzerinden alınır.

Aşağıdaki durumlarda geçmiş dönem ödentilerinin tahsil edilmesi koşuluyla üyenin talep dilekçesi ve Oda Yönetim Kurulu kararı ile üyelik ödentisi alınmaz:

Askerlik Süresi için; Talebi belirten dilekçe ve Terhis belgesi

Yurtdışında bulunma süresi için; Talebi belirten dilekçe ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan yurtdışı çıkış-giriş belgesi

Emeklilik süresi için; Talebi belirten dilekçe ve Emekli/Maluliyet aylığı aldıklarına dair belge(Emekli / Maluliyet aylığı alan üyeler mesleki faaliyette bulunmamaları halinde başvuru tarihinden itibaren muaf olurlar. Başvuru tarihinden öncesine yönelik muafiyet uygulanması mümkün değildir)

Yüksek Lisans süresi için; Talebi belirten dilekçe, Yüksek Lisans öğrencisi olduklarına dair son bir ay içerisinde alınmış belge ve mesleki faaliyette bulunmadıklarına dair son bir ay içerisinde alınmış SGK bildirgesi. (Başvuru tarihinden eğitimlerinin bittiği tarihe kadar muaf olacaklardır ve muaf oldukları her yıl için taleplerini yenilemek zorundalar. Başvuru tarihinden öncesine yönelik muafiyet uygulanması mümkün değildir)

Yukarıdaki fıkra uyarınca ödenti muafiyeti tanınanlar, mesleklerini uyguladıklarının belgelenmesi durumunda, muafiyet tanındığı tarihten itibaren tüm ödentilerini cezalarıyla birlikte ödemek zorundadırlar.”