Kayıt Koşulları

Yeni Kayıt İçin Gerekli Evraklar

1)  Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan Üniversitelerin Mimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümlerinden mezun olanların Üye kayıt başvurularında;

 • 3 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Diploma aslı bulundurmak kaydı ile 2 Adet noter tasdikli diploma fotokopisi ya da mezun oldukları okuldan alınan “Aslı Gibidir” onaylı 2 adet ıslak imzalı ‘Geçici Mezuniyet Belgesi’ (e-devletten alınan belge kabul edilmemektedir!)
 • Nüfus Cüzdanı Aslı ve 2 Adet Fotokopisi
 • İkametgah
 • Mezuniyet Tarihi İtibariyle Aidat (son beş yıl x 1.500 TL.) (5 yıldan önceki borçlar ilgili yılın aidat miktarı üzerinden hesaplanır)
 • Kayıt ücreti: 2024 yılı için : 400 TL.
 • (Yönetmelik  gereği sadece ilk kayıt işlemine esas olmak üzere mezuniyet tarihi ile Odaya kayıt olunan tarih arasında mimarlık mesleğini yapmadığını belgelediği takdirde aidatları düşülmektedir. Bu düşümler  mezunların E-Devlet üzerinden SGK  sistemindeki verileri esas alınarak hesaplandığından, başvuru esnasında E-DEVLET’ten alınan 4A DETAYLI HİZMET DÖKÜMÜ’ne sahip olunması gerekmektedir.)

NOT:
Mimarlar Odası Ana Yönetmeliği 
“Üyelik Ödentileri ve Para Cezaları
Madde 83 — Her tür Oda ödentisi ile para cezalarını yazılı bildirim tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde Odaya ödemeyenler hakkında  9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı  İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.
Diploma ya da ruhsatname alarak mesleklerini uygulama hakkını kazananlar, Odaya zorunlu kayıt süresi olan bir ay içinde kaydolmasalar dahi, kayıt için başvurduklarında bir ay içinde kaydolmuş gibi, ödentilerini ve gecikme cezalarını öderler, mesleklerini uygulamadıkları süreler varsa, belgelemek koşuluyla bu süreler için ödenti alınmaz.
Yıllık üye ödentisi her takvim yılı içinde peşin veya Oda Yönetim Kurulunca tespit edilen eşit taksitlerle tahsil edilir.
Geçmiş yıllara ait üye ödentisi borcun ödendiği tarihteki üye ödentisi miktarı üzerinden alınır. Ancak geriye dönük 5 yıldan fazla aidat borcu olan üyelerin, 5 yıldan önceki borçları, ilgili yılın aidat miktarı üzerinden alınır.
Aşağıdaki durumlarda geçmiş dönem ödentilerinin tahsil edilmesi koşuluyla üyenin talebi ve Oda Yönetim Kurulu kararı ile üyelik ödentisi alınmaz:

a) Emekli veya maluliyet aylığı alıp, mesleki faaliyette bulunmayanlardan,

b) Mesleki faaliyet dışındaki nedenlerle bir yıldan uzun süreli yurtdışında kalanlardan,

c) Mesleki faaliyette bulunmamak kaydıyla yüksek lisans yapanlardan, öğrenimleri boyunca.

Yukarıdaki fıkra uyarınca ödenti muafiyeti tanınanlar, mesleklerini uyguladıklarının belgelenmesi durumunda, muafiyet tanındığı tarihten itibaren tüm ödentilerini cezalarıyla birlikte ödemek zorundadırlar.”

2)     Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Üniversitelerden mezun olanların üye kayıt başvurularında; 

 • Üyenin odaya kayıt başvuru dilekçesi
 •  3 adet vesikalık fotoğraf
 •  Nüfus cüzdanı aslı ile 2 adet fotokopisi
 • İkametgah
 • Diploma veya çıkış belgesi aslı ile 2 adet noter tasdikli örneği
 • YÖK’den denklik belgesinin aslı ile 2 adet noter tasdikli örneği veya YÖK’den alınacak yazı (Bakanlar Kurulunun 28.09.2011 tarih ve 2011/2293 sayılı kararı ile 16.01.2009 tarihinde imzalanan ve yürürlük tarihi 24.08.2011 olarak tespit edilerek 18.10.2011 tarih ve 28088 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşma hükümlerine uygun olduğunu belirten)

3)     Yurtdışında çeşitli Üniversitelerin ve benzeri eğitim kurumlarından mezun olanların (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Üniversiteleri hariç) üye kayıt başvurularında;

 • Üyenin odaya kayıt başvuru dilekçesi
 • 3 adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı aslı ile 2 adet fotokopisi
 • İkametgah
 • Diploma veya çıkış belgesi aslı ile 2 adet noter tasdikli örneği
 • YÖK’den denklik belgesinin aslı ile 2 adet noter tasdikli örneği
 • Kurumundan onaylanarak alınan ders kredilerinin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) karşılıkları tercüme edilmiş halinden 2 adet noter tasdikli örneği
 • Yabancı programların mezunları için, programda alınan derslerin içerikleri (Türkçe çevirili) 2 adet noter tasdikli örneği

** : Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne (ECTS) göre, Üniveirsite eğitiminde alınması gereken minimum kredi miktarı sömestr başına 30 ECTS kredi hesabı ile (European Credit Transfer System ECTS) uluslar arası bir standarda kavuşturulmuştur. Öğrenci değişim anlaşmaları yaptığımız tüm AB ülkeleri bu sisteme uymaktadır. Buna göre mimarlık eğitiminin tamamlana bilmesi için toplam 240 ECTS kredisi ile lisans derecesi almakta, +60 ECTS kredisi ile Yüksek lisans (Master of Architecture) derecesi alınmaktadır. (toplamda 300 ECTS Kredisi)

4)  Yabancı Uyruklu Mimarlar için Kayıt Şartları:

Yabancı uyruklu mimarlar Odaya kayıt şartları hakkında TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği)’nden bilgi alabilirler. Tel: (0 312) 417 52 38-418 12 75