Uluslararas Yap ve Yaam Kongre ve Fuar

21.Uluslararas Yap ve Yaam Kongresi 'Doa, Kent ve Srdrlebilirlik' (2009)


Tarih : 20-21 Mart 2009

Kongre Temas : Doa, Kent ve Sürdürülebilirlik

Yer : TÜYAP Bursa

 

BLMSEL KURUL 

Alper Ünlü, Prof.Dr.

Asl Özbay, Y.Mimar

Bilge Ik, Doç.Dr.

Bora Akçay, Y.Mimar

Bülend Tuna, Mimar

Hale Çrac, Prof.Dr.

Handan Türkolu, Prof.Dr.

Melih Türa, Mimar

Murat Ta, Ör.Gör.Dr.

Neslihan Dostolu, Prof.Dr.

enol imek, Mimar

Tülin Görgülü, Doç.Dr.

 

MMARLAR ODASI BURSA UBES YÖNETM KURULU

enol MEK, Bakan

Kenan AKAN, II. Bakan

Gökhan YILDIZ, Sekreter Üye

Ali TUCU, Sayman Üye

Murat TA, Üye

Esma YAZICI, Üye

Nizamettin KAYA, Üye

Figen AKEN, Üye

 

Kongre çerii ve Kapsam

Dünyada yaanmakta olan teknolojik ve ekonomik gelimeler nedeni ile balayan küreselleme süreci, beraberinde hzl bir kentsel deiim ve dönüüm sürecini de ortaya çkarmtr. Bu süreçte uygulanan politikalar plansz, alt yapsz ve salksz kentsel çevreler içeren kimliksiz kentlerin gelimesi ile sonuçlanmaktadr. Bu durum, insanlarn fiziksel, sosyo-kültürel ve psikolojik ihtiyaçlarnn yeterince karlanamamasna neden olmaktadr. 

Sürdürülebilir kentsel gelimenin salanabilmesi, hzla yaanmakta olan kentsel deiim ve dönüüm sürecinin olumsuz yansmalarnn engellenebilmesi için önemli bir aamadr. Sürdürülebilir kentsel geliimin tartlmas amacyla farkl platformlarda ve ölçeklerde pek çok farkl organizasyonlar gerçekletirilmitir.Mimarlar Odas Bursa ubesi de, mimarlk, doa ve kent ilikilerini sürdürülebilirlik balamnda irdelemek amacyla 21. Uluslararas Yap & Yaam Kongresi’nin ana temasn “Doa, Kent ve Sürdürülebilirlik” olarak belirlemitir. Kongre; mimarlar, ehir planclar, peyzaj mimarlar, kent ve yaam alanndaki meslek odalar ve sivil toplum kurulular ile mimarlk, ehircilik ve peyzaj mimarl okullar, merkezi-yerel yönetimler ve kent dinamiklerinin tüm temsilcilerinin katlmna açktr.

Kongrenin hedefi; kentlerin tarihi, kültürel ve doal deerleri ile özdeleen, yaanabilir kent nitelii kazanmalarn salayacak konular ele alarak tartmak olarak belirlenmitir. Bu balamda, çok boyutlu bir kavram olan sürdürülebilir gelimenin; çevresel, ekolojik, sosyal, kültürel, ekonomik ve politik boyutlar ile irdelenmesi amaçlanmaktadr. Kongre kapsamnda yaplacak bilimsel çalmalarn, kentlerin yaam kalitesinin yükseltilmesi sosyal etkileim imkanlarnn artrlmas ve kullanclarna frsat eitlii sunmas yolunda, önemli bir adm olaca düünülmektedir.      

 

Kongrenin alt balklar u ekilde belirlenmitir:

-         Doa ve Ekoloji

-         Kent ve nsan

-         Anlam ve Kimlik

-         Enerji ve Teknoloji

-         Katlm ve Yönetim

 

SONUÇ BLDRGES

20. yüzyln son çeyreinden itibaren dünyada yaanmakta olan teknolojik, ekonomik ve politik gelimeler sonucunda balayan küreselleme süreci hzl bir kentsel deiim ve dönüümü beraberinde getirmitir. Bu süreçte uygulanan politika ve stratejiler plansz, salksz ve kimliksiz kentsel çevrelerin olumasn hzlandrmtr. Bu durum insanlarn fiziksel, sosyo-kültürel ve psikolojik gereksinimlerinin yeterince karlanamamasna neden olmutur.

Sürdürülebilir kentsel gelimenin salanabilmesi, hzla yaanmakta olan kentsel deiim ve dönüüm sürecinin olumsuz yansmalarnn engellenebilmesi açsndan önemlidir. 1987 Brundtland Raporu’ndan kaynaklanan ve 1992 Rio Zirvesi’nde ön plana çkan “sürdürülebilirlik” kavram  “bugünün ihtiyaçlarn karlarken, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarn karlama yeteneklerini göz ard etmeyen gelime biçimi” olarak tanmlanmaktadr. Çok boyutlu bir kavram olan sürdürülebilir gelimenin bileenleri ekonomik, toplumsal ve ekolojik boyutlar olarak tanmlanmaktadr.

21. Yap ve Yaam Kongresi’nin ana temas “Doa, Kent ve Sürdürülebilirlik” olarak belirlenmi olup,

*Doa ve ekoloji

*Kent ve insan

*Anlam ve kimlik

*Enerji ve teknoloji

balklar altnda irdelenmitir.

 

Ekolojik boyutun ön plana çkt tartmalar nda,

*tarm alanlar, ormanlar, su havzalar, sulak alanlar ve ky eritleri gibi ekolojik hassasiyeti olan alanlarn korunmas,

*bütünleik (compact) kentsel doku, belirgin snrlar, karma ilevli arazi kullanm, birbirine balantl kentsel yeil alanlar sisteminin dikkate alnmas,

*yaya öncelikli kent kavramnn, sürdürülebilir toplu ulam ve altyap sistemlerinin benimsenmesi,

*yaplarda korunumlu ve etkin enerji kullanm,

*geri dönüümlü malzeme kullanm gibi konular tartlmtr.

 

Kent ve insan, anlam ve kimlik balklarnda ise,

* sosyo-kültürel sürdürülebilirliin önemi üzerinde durulmutur.

Kongrede ele alnan konular nda, sürdürülebilirliin üst bir bakla bölge ve kent ölçeinden, yap ölçeine kadar uzanan çerçevede, bir bütün olarak gelitirilmesinin gereklilii ortaya çkmtr. Bu anlayn ülkemizde politika olarak benimsenmesi, karar vericiler, uygulayclar (teknik elemanlar) ve toplum düzeyinde yaygnlatrlmas ve uygulamalara yanstlmas önemle vurgulanmtr. Bu da sürdürülebilirliin bir yaam biçimi olarak toplumun her kesimi tarafndan içselletirilmesini zorunlu klmaktadr. Bu kapsamda, çevre duyarl yaklamlarn yerel yöneticiler, uygulayclar, toplum temsilcileri ve üniversiteler tarafndan benimsenmesi, kamuoyu oluturulmas, bu konuda eitimlerin düzenlenmesi yararl olacaktr.   

Kongre oturumlar kapsamnda yaplan tartmalar, sürdürülebilirliin ekolojik, toplumsal ve ekonomik boyutlarnn her birinin çok önemli olduunu bir kez daha kantlamtr. Özellikle sosyo-kültürel boyutlar söz konusu olduunda, Cengiz Bekta’n sunuundaki “ta taa deerek çakl olur, insan insana deerek insan olur” ifadesi, kongrenin zihinlerde kalan vurgusu olmutur.