Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongre ve Fuarı

21.Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi 'Doğa, Kent ve Sürdürülebilirlik' (2009)


Tarih : 20-21 Mart 2009

Kongre Teması : Doğa, Kent ve Sürdürülebilirlik

Yer : TÜYAP Bursa

 

BİLİMSEL KURUL 

Alper Ünlü, Prof.Dr.

Aslı Özbay, Y.Mimar

Bilge Işık, Doç.Dr.

Bora Akçay, Y.Mimar

Bülend Tuna, Mimar

Hale Çıracı, Prof.Dr.

Handan Türkoğlu, Prof.Dr.

Melih Türa, Mimar

Murat Taş, Öğr.Gör.Dr.

Neslihan Dostoğlu, Prof.Dr.

Şenol Şimşek, Mimar

Tülin Görgülü, Doç.Dr.

 

MİMARLAR ODASI BURSA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU

Şenol ŞİMŞEK, Başkan

Kenan AKAN, II. Başkan

Gökhan YILDIZ, Sekreter Üye

Ali TUĞCU, Sayman Üye

Murat TAŞ, Üye

Esma YAZICI, Üye

Nizamettin KAYA, Üye

Figen AKŞEN, Üye

 

Kongre İçeriği ve Kapsamı

Dünyada yaşanmakta olan teknolojik ve ekonomik gelişmeler nedeni ile başlayan küreselleşme süreci, beraberinde hızlı bir kentsel değişim ve dönüşüm sürecini de ortaya çıkarmıştır. Bu süreçte uygulanan politikalar plansız, alt yapısız ve sağlıksız kentsel çevreler içeren kimliksiz kentlerin gelişmesi ile sonuçlanmaktadır. Bu durum, insanların fiziksel, sosyo-kültürel ve psikolojik ihtiyaçlarının yeterince karşılanamamasına neden olmaktadır. 

Sürdürülebilir kentsel gelişmenin sağlanabilmesi, hızla yaşanmakta olan kentsel değişim ve dönüşüm sürecinin olumsuz yansımalarının engellenebilmesi için önemli bir aşamadır. Sürdürülebilir kentsel gelişimin tartışılması amacıyla farklı platformlarda ve ölçeklerde pek çok farklı organizasyonlar gerçekleştirilmiştir.Mimarlar Odası Bursa Şubesi de, mimarlık, doğa ve kent ilişkilerini sürdürülebilirlik bağlamında irdelemek amacıyla 21. Uluslararası Yapı & Yaşam Kongresi’nin ana temasını “Doğa, Kent ve Sürdürülebilirlik” olarak belirlemiştir. Kongre; mimarlar, şehir plancıları, peyzaj mimarları, kent ve yaşam alanındaki meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile mimarlık, şehircilik ve peyzaj mimarlığı okulları, merkezi-yerel yönetimler ve kent dinamiklerinin tüm temsilcilerinin katılımına açıktır.

Kongrenin hedefi; kentlerin tarihi, kültürel ve doğal değerleri ile özdeşleşen, yaşanabilir kent niteliği kazanmalarını sağlayacak konuları ele alarak tartışmak olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda, çok boyutlu bir kavram olan sürdürülebilir gelişmenin; çevresel, ekolojik, sosyal, kültürel, ekonomik ve politik boyutları ile irdelenmesi amaçlanmaktadır. Kongre kapsamında yapılacak bilimsel çalışmaların, kentlerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi sosyal etkileşim imkanlarının artırılması ve kullanıcılarına fırsat eşitliği sunması yolunda, önemli bir adım olacağı düşünülmektedir.      

 

Kongrenin alt başlıkları şu şekilde belirlenmiştir:

-         Doğa ve Ekoloji

-         Kent ve İnsan

-         Anlam ve Kimlik

-         Enerji ve Teknoloji

-         Katılım ve Yönetim

 

SONUÇ BİLDİRGESİ

20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren dünyada yaşanmakta olan teknolojik, ekonomik ve politik gelişmeler sonucunda başlayan küreselleşme süreci hızlı bir kentsel değişim ve dönüşümü beraberinde getirmiştir. Bu süreçte uygulanan politika ve stratejiler plansız, sağlıksız ve kimliksiz kentsel çevrelerin oluşmasını hızlandırmıştır. Bu durum insanların fiziksel, sosyo-kültürel ve psikolojik gereksinimlerinin yeterince karşılanamamasına neden olmuştur.

Sürdürülebilir kentsel gelişmenin sağlanabilmesi, hızla yaşanmakta olan kentsel değişim ve dönüşüm sürecinin olumsuz yansımalarının engellenebilmesi açısından önemlidir. 1987 Brundtland Raporu’ndan kaynaklanan ve 1992 Rio Zirvesi’nde ön plana çıkan “sürdürülebilirlik” kavramı  “bugünün ihtiyaçlarını karşılarken, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerini göz ardı etmeyen gelişme biçimi” olarak tanımlanmaktadır. Çok boyutlu bir kavram olan sürdürülebilir gelişmenin bileşenleri ekonomik, toplumsal ve ekolojik boyutlar olarak tanımlanmaktadır.

21. Yapı ve Yaşam Kongresi’nin ana teması “Doğa, Kent ve Sürdürülebilirlik” olarak belirlenmiş olup,

*Doğa ve ekoloji

*Kent ve insan

*Anlam ve kimlik

*Enerji ve teknoloji

başlıkları altında irdelenmiştir.

 

Ekolojik boyutun ön plana çıktığı tartışmalar ışığında,

*tarım alanları, ormanlar, su havzaları, sulak alanlar ve kıyı şeritleri gibi ekolojik hassasiyeti olan alanların korunması,

*bütünleşik (compact) kentsel doku, belirgin sınırlar, karma işlevli arazi kullanımı, birbirine bağlantılı kentsel yeşil alanlar sisteminin dikkate alınması,

*yaya öncelikli kent kavramının, sürdürülebilir toplu ulaşım ve altyapı sistemlerinin benimsenmesi,

*yapılarda korunumlu ve etkin enerji kullanımı,

*geri dönüşümlü malzeme kullanımı gibi konular tartışılmıştır.

 

Kent ve insan, anlam ve kimlik başlıklarında ise,

* sosyo-kültürel sürdürülebilirliğin önemi üzerinde durulmuştur.

Kongrede ele alınan konular ışığında, sürdürülebilirliğin üst bir bakışla bölge ve kent ölçeğinden, yapı ölçeğine kadar uzanan çerçevede, bir bütün olarak geliştirilmesinin gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu anlayışın ülkemizde politika olarak benimsenmesi, karar vericiler, uygulayıcılar (teknik elemanlar) ve toplum düzeyinde yaygınlaştırılması ve uygulamalara yansıtılması önemle vurgulanmıştır. Bu da sürdürülebilirliğin bir yaşam biçimi olarak toplumun her kesimi tarafından içselleştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda, çevre duyarlı yaklaşımların yerel yöneticiler, uygulayıcılar, toplum temsilcileri ve üniversiteler tarafından benimsenmesi, kamuoyu oluşturulması, bu konuda eğitimlerin düzenlenmesi yararlı olacaktır.   

Kongre oturumları kapsamında yapılan tartışmalar, sürdürülebilirliğin ekolojik, toplumsal ve ekonomik boyutlarının her birinin çok önemli olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Özellikle sosyo-kültürel boyutlar söz konusu olduğunda, Cengiz Bektaş’ın sunuşundaki “taş taşa değerek çakıl olur, insan insana değerek insan olur” ifadesi, kongrenin zihinlerde kalan vurgusu olmuştur.